دریچه منهول چیست؟

امروزه در شهر های در حال توسعه استفاده از دریچه های منهول به شدت افزایش پیداکرده است. دریچه های منهول...