شماره استاندارد EN124 14976-5

  • عنوان: دریچه های آدم رو و آبگیر برای نواحی تردد و و سایل نقلیه و پیاده رو
  • قسمت 5: دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر ساخته‌شده از مواد اولیه ی کامپوزیتی
  • آخرین تغییرات: سال 1398
  • شاخه: کمیته ملی استاندارد حمل و نقل