شماره استاندارد EN124 14976-2

  • عنوان: دریچه های آدم رو و آبگیر برای نواحی تردد و و سایل نقلیه و پیاده رو
  • پارت 2: دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیرساخته‌شده از مواد اولیه ی چدن
  • آخرین تغییرات: سال 1398
  • شاخه: کمیته ملی استاندارد حمل و نقل