شماره استاندارد EN124 14976-1

  • عنوان : دریچه های آدم رو و آبگیر برای نواحی تردد و و سایل نقلیه و پیاده رو
  • پارت 1 : روش‌های آزمون تعاریف کلی رده‌بندی و اصول کلی طراحی، الزامات کارایی
  • آخرین تغییرات: سال 1397
  • شاخه : کمیته ملی استاندارد حمل و نقل