دریچه منهول چیست؟

امروزه در شهر های در حال توسعه استفاده از دریچه های منهول به شدت افزایش پیداکرده است. دریچه های منهول...

هندهول کامپوزیت

هندهول کامپوزیت یا Handhole Composite چیست؟ هندهول کامپوزیت نوعی از دریچه های مورد استفاده در سیستم کابل کشی و شبکه...