هندهول کامپوزیت

هندهول کامپوزیت یا Handhole Composite چیست؟ هندهول کامپوزیت نوعی از دریچه های مورد استفاده در سیستم کابل کشی و شبکه...